Polityka prywatności

Fleishman Hillard sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („my” lub „FH”) przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników tej strony internetowej („Strona internetowa”) i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że dane osobowe użytkowników są traktowane z poszanowaniem ich podstawowych praw i wolności, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zachowania poufności. Z tego powodu przygotowaliśmy tę Politykę prywatności, która wyjaśnia w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, dzielimy się i zabezpieczamy Twoje Dane osobowe. Poniżej prezentujemy procedury stosowane do przetwarzania przekazywanych nam danych. Ta Polityka prywatności zapewni Ci także kompletne informacje, abyś mógł, w miarę potrzeby, udzielić wyraźnej i świadomej zgody na przetwarzanie dotyczących Ciebie danych osobowych. Zasadniczo wszelkie informacje i dane dostarczane przez Ciebie lub w inny sposób zebrane przez nas w związku ze Stroną internetową będą wykorzystywane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 („RODO”). Oznacza to przede wszystkim, że jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych  podejmowane przez nas będzie realizowane z zachowaniem zasad takich jak zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczenie celu, ograniczenie okresu przechowywania danych, minimalizacja danych osobowych, ich prawidłowość, integralność i poufność.

 

Administrator danych

My – Fleishman Hillard  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-876), ul. Ogrodowa 58, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000157586 jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym wykonywania przysługujących Ci praw, wyślij do nas e-mail na adres daneosobowe@fleishmaneurope.com.

 

Jakie dane pozyskujemy od Ciebie?

Kiedy korzystasz ze Strony internetowej, a w szczególności, dostarczasz dane i ładujesz na nią pliki w celu skontaktowania się nami, zbieramy i przetwarzamy informacje dotyczące Ciebie, które umożliwiają identyfikację Twojej osoby bezpośrednio lub w połączeniu z innymi dodatkowymi informacjami („Dane osobowe”). Informacje te mogą być zbierane przez FH zarówno wtedy, gdy zdecydujesz się je podać (np. zwracając się z pytaniem poprzez formularz kontaktowy za pośrednictwem Strony internetowej, przesyłając nam swoje CV obejmujące informacje dla celów zatrudnienia jak data urodzenia, dane kontaktowe, historia zatrudnienia lub wykształcenie), jak i poprzez analizę Twojego zachowania na Stronie internetowej. Kontaktując się z nami, prosimy Cię o podanie pewnych Danych Osobowych będących danymi kontaktowymi tj.  imię oraz adres e-mail oraz treść przekazywanej nam wiadomości.

Działanie Strony internetowej, jak ma to zazwyczaj miejsce w przypadku jakichkolwiek stron internetowych, wiąże się z użytkowaniem systemów komputerowych i procedur wykonywanych przez oprogramowanie, które zbierają informacje o użytkownikach Strony internetowej w ramach ich rutynowych czynności i które to informacje są automatycznie przekazywane przy zastosowaniu protokołów komunikacji w Internecie.

Pomimo, że FH nie zbiera takich danych w celu powiązania ich z określonymi użytkownikami, możliwe jest jednak, że ze względu na ich charakter i poprzez przetwarzanie i połączenie z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu osób trzecich, takie dane mogą umożliwić identyfikację użytkownika, albo bezpośrednio poprzez takie informacje albo przy użyciu innych zebranych informacji. Jako takie informacje te muszą zatem być także uznawane za Dane osobowe.

Obejmują one kilka parametrów związanych z Twoim systemem operacyjnym i środowiskiem IT, w tym Twój adres IP, lokalizację (kraj), nazwy domen Twojego komputera, adresy URI (Uniform Resource Identifier) zasobów wywoływanych przez Ciebie na Stronie internetowej, czas zgłoszenia żądania wywołania, informacje o czynnościach podejmowanych przez Ciebie na Stronie internetowej (np. oglądane przez Ciebie podstrony), sposób wysyłania żądań do serwera, rozmiary pliku uzyskanego w odpowiedzi na żądanie, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi przesłanej przez serwer (otrzymanie odpowiedzi, błąd, itd.), informacje na temat urządzenia (np. Twojego komputera, tabletu lub smartfona), z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszej Strony internetowej itp., zbieranych przy pomocy plików cookie i innych technologii umożliwiających takie śledzenie.

Takie dane będą wykorzystywane przez FH tylko w formie anonimowej, w celach statystycznych, aby uzyskać informacje o sposobie użytkowania Strony internetowej, bez powiązania ich z jakimkolwiek identyfikatorem użytkowników, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej oraz stwierdzenia usterek lub nadużyć ewentualnie występujących w ramach jej użytkowania. Dane te mogą być również wykorzystane w celu ustalenia odpowiedzialności w przypadku przestępstw informatycznych popełnionych w odniesieniu do Strony internetowej.

Dlaczego przetwarzamy te dane? Cele przetwarzania i podstawy prawne

 

FH zamierza wykorzystywać Twoje Dane osobowe zebrane poprzez Stronę internetową w następujących celach:

 

 • Do udzielania odpowiedzi, o które się zwracasz, do kontaktowania się z Tobą w razie konieczności, w tym także odpowiadania na Twoje wiadomości e-mail;

Do udzielania odpowiedzi na Twoje wnioski, pytania, w tym także wiadomości e-mail, które nie są związane ze świadczeniem przez nas usług. Zgoda nie jest wymagana do przetwarzania danych w takich celach, ponieważ ich przetwarzanie jest oparte na prawnie uzasadnionym interesie FH polegającym na dostarczeniu Ci informacji, których poszukujesz lub wspólnym rozwiązaniu kwestii, z którą zwróciłeś się do FH (art. 6.1.f RODO). Nie masz obowiązku przekazywania swoich Danych osobowych FH w tych celach. Jeśli jednak tego nie zrobisz, FH nie będzie mógł udzielić Ci odpowiedzi na Twoje wnioski lub pytania.

 • Dla optymalizacji samej Strony internetowej i ulepszania naszych usług;

Dla optymalizacji samej Strony internetowej poprzez zbieranie i analizę informacji o wybranych przez Ciebie preferencjach i wyborach dokonanych przez Ciebie na Stronie internetowej oraz o Twojej ogólnej aktywności na Stronie internetowej przeprowadzania analiz statystycznych i demograficznych („Analiza”)poprzez zastosowanie plików cookie. Informacje te będą wykorzystywane w celu obsługi liczników odwiedzin, zapamiętywania wybranej wersji językowej, dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia nam analizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają ze Strony internetowej.

Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu, że zawartość strony jest prezentowana w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego urządzenia. Nasz interes wyraża się także w rozwoju Strony internetowej i zarządzaniu nią oraz ulepszaniu usług świadczonych na Stronie internetowej. Korzystanie ze Strony internetowej (zamknięcie komunikatu o cookies, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem, przejście dalej) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, oznacza wyrażenie zgody na stosowanie przez nas plików cookies.

 

 • W celu zapobiegania i wykrywania nadużyć Strony;

W celu zapobiegania i wykrywania jakichkolwiek nadużyć Strony internetowej lub jakichkolwiek oszukańczych działań podejmowanych za jej pośrednictwem („Nadużycia/oszustwa”). Przetwarzanie w tym celu jest niezbędne dla ochrony prawnie uzasadnionych interesów FH takich jak zapobieganie oszukańczym działaniom lub nadużyciom Strony internetowej oraz wykrywanie takich działań lub nadużyć (podejmowanych potencjalnie w celu popełnienia przestępstwa).

 • Do celów realizacji procesów rekrutacyjnych;

Do celów realizacji procesów rekrutacyjnych, jeżeli dostarczyłeś nam dokumenty w tym celu. Przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa i/lub Twojej zgody, którą wyrażasz przekazując nam takie dokumenty jak CV.

 • Do realizacji obowiązujących przepisów prawa i orzeczeń sądowych lub decyzji administracyjnych.

Użytkownicy nie są zobowiązani do dostarczenia Danych osobowych w celu przeglądania publicznych stron Strony internetowej.

 

Kto będzie miał dostęp do Danych osobowych użytkownika?

W ramach swojej działalności i w celach wymienionych powyżej Twoje Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom („Odbiorcy”):

– innym spółkom Grupy FH do wewnętrznych celów administracyjnych; oraz

– należycie wyznaczonym podmiotom przetwarzającym, świadczącym określone usługi przetwarzania lub usługi pomocnicze (np. przechowywania danych, hostingu stron internetowych, usługi IT związane z działaniem Strony internetowej) w imieniu FH i zgodnie z jej poleceniami.

Pełną listę wyznaczonych podmiotów przetwarzających, na której mogą być wskazane inne podmioty z Grupy FH, można uzyskać zwracając się do nas drogą elektroniczną.

– jednostki publiczne, organy lub instytucje, którym Dane osobowe mogą być ujawniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub wiążącymi nakazami takich jednostek, organów lub instytucji.

Transfer danych

Dane osobowe mogą być przekazywane do innych krajów Unii Europejskiej, w których znajdują się serwery FH bądź któregokolwiek z jej dostawców.

Niektóre z Twoich Danych osobowych mogą być udostępniane Odbiorcom, którzy znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. FH zapewnia, że Twoje Dane osobowe są przetwarzane przez tych Odbiorców zgodnie z wymogami RODO. Zgodnie z RODO przekazywanie danych może opierać się między innymi na decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych lub na umowach zawierających standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać od FH pod adresem daneosobowe@fleishmanhillard.pl.

Bezpieczeństwo Danych osobowych

Dane osobowe zbierane i przetwarzane za pośrednictwem Strony internetowej będą przechowywane i przetwarzane w celu minimalizacji ryzyka zniszczenia lub (również przypadkowej) utraty danych, uzyskania dostępu do danych lub użytkowania danych przez osoby nieupoważnione bądź użytkowania danych niezgodnie z pierwotnym celem zbierania danych. Służą do tego techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa wprowadzone przez FH.

Przechowywanie Danych osobowych

Zasadniczo, FH będzie przechowywać Twoje Dane osobowe tylko tak długo, jak jest to bezwzględnie konieczne ze względu na powód ich zebrania:

Dane osobowe przetwarzane w celu obsługi wniosków i zapytań będą przechowywane przez FH przez okres uznany za bezwzględnie konieczny do osiągnięcia takich celów. Informacje będą jednak przechowywane dłużej, jeśli potrzebujemy ich, aby odnieść się do jakichkolwiek roszczeń, wniosków, a także chronić interesy FH związane z potencjalną odpowiedzialnością za udzielone odpowiedzi, w szczególności przechowywać dowody niezbędne do obrony przed roszczeniami (co następuje w prawnie uzasadniony interesie FH).

Dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia zgodności z przepisami będą przechowywane przez FH przez okres wymagany w związku z określonymi obowiązkami prawnymi, w wykonaniu których przetwarzane są Dane osobowe.

Dane osobowe przetwarzane w celu zapobieżenia Nadużyciom/oszustwom i w celach Analizy będą przechowywane przez FH tak długo, jak długo jest to bezwzględnie konieczne do realizacji celów, w których zostały zebrane.

Po upływie takich okresów wszystkie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane, z wyłączeniem danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać przez dłuższy okres na mocy przepisów prawa.

Jakie są Twoje prawa? Jak można je wykonać?

Jako osoba, której dane dotyczą, możesz skorzystać w dowolnym momencie z następujących praw:

 • prawa do uzyskania potwierdzenia, że Twoje Dane osobowe są przetwarzane przez FH, uzyskania dostępu do takich danych oraz ich kopii;
 • prawa do aktualizacji, modyfikacji i/lub sprostowania Twoich Danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawa do spowodowania usunięcia Twoich Danych osobowych, jeśli uznasz, że ich przetwarzanie nie jest konieczne lub w inny sposób narusza przepisy prawa, do spowodowania anonimizacji Danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy związane z Twoją szczególną sytuacją, które Twoim zdaniem wykluczają możliwość przetwarzania Twoich Danych osobowych przez FH w określonym celu;
 • prawa do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych, jeśli Twoim zdaniem przetwarzane Dane osobowe są nieprawidłowe lub przetwarzanie nie jest konieczne bądź też jest niezgodne z prawem oraz wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania;
 • prawa do przenoszenia danych – przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii Danych osobowych dostarczonych przez Ciebie FH w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do żądania przesłania tych Danych osobowych innemu administratorowi;
 • cofnięcia udzielonej zgody.

W każdej chwili możesz wykonać prawa przysługujące Ci na mocy obowiązujących przepisów prawa, poprzez skierowanie odpowiedniej prośby na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@fleishmanhillard.pl.

Masz też prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt), jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgodny z prawem.

Polityka Cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii do gromadzenia danych z komputera lub innego urządzenia używanego przez Ciebie do uzyskania dostępu do Strony internetowej. „Pliki cookie” to informacje, które mogą być umieszczane na Twoim urządzeniu (np. komputerze, tablecie, smartfonie) w celu gromadzenia danych dla ułatwienia i usprawnienia komunikacji i interakcji z naszą Stroną internetową użytkownika. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny. Możemy również zezwolić określonym podmiotom trzecim na umieszczanie plików cookie w sposób opisany poniżej.

 

Używamy plików cookie i innych technologii na naszej Stronie internetowej, aby dostarczyć użytkownikom jak najlepszych doświadczeń związanych z korzystaniem z naszej Strony internetowej. Te zastosowania obejmują:

 

 • Używamy analitycznych plików cookie w celu rozpoznawania i liczenia użytkowników naszej Strony internetowej, mierzenia skuteczności naszych treści i zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej Strony internetowej. Obecnie używamy Google Analytics do tego celu – szczegóły wyjaśniamy poniżej.

 

 

 • Możemy umieścić lub umożliwić podmiotom trzecim umieszczanie funkcjonalnych plików cookie w celu ułatwienia korzystania ze Strony internetowej, np. plików cookie utrzymujących sesję użytkownika.

 

Możesz przejrzeć ustawienia przeglądarki internetowej, aby móc dokonywać wyborów dotyczących niektórych plików cookie. Jeśli wyłączysz lub usuniesz określone pliki cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, możesz nie mieć dostępu do ważnych funkcji lub funkcji na tej Stronie internetowej.

 

Informujemy Cię, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która  uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies mogą być przez użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez nas poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
 3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Informujemy, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

Strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika w celu umożliwienia Stronie internetowej przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania ze Strony internetowej przez użytkownika będą przekazywane spółce Google. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Zmiany

Polityka prywatności weszła w życie dnia 13 maja 2019 roku.

FH zastrzega sobie prawo do częściowej lub całkowitej zmiany Polityki prywatności bądź też do aktualizacji jej treści np. w związku ze zmianami w obowiązujących przepisach prawa. Jeśli FH dokona jakichkolwiek istotnych zmian powiadomi Ciebie za pośrednictwem informacji na tej Stronie internetowej zanim zmiana stanie się skuteczna. Dlatego też FH zachęca Cię do regularnego odwiedzania strony z Polityką prywatności w celu zapoznania się z jej najnowszą, zaktualizowaną wersją, abyś miał bieżące informacje na temat tego jak FH zbiera i wykorzystuje Twoje Dane osobowe.